Organisatie

Binnen de stichting Brancheplatform Kappers werken sociale partners ANKO, CNV Vakmensen en FNV MOOI samen om de sociaal-economische omstandigheden in de kappersbranche te bevorderen.

Op de gebieden arbeid/arbeidsvoorwaarden, onderwijs en verbeteren arbeidsomstandigheden vindt paritair overleg plaats met als doel het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en het realiseren van gezamenlijke projecten voor de kappersbranche die bijdragen aan het bevorderen van een beter sociaal-economisch klimaat in de kappersbranche.

Het bestuur van het Brancheplatform Kappers is paritair samengesteld uit werkgevers- en werknemersorganisaties. De Koninklijke ANKO (3 bestuurszetels) vertegenwoordigt de werkgevers, FNV MOOI (2 bestuurszetels) en CNV Vakmensen (1 zetel) vertegenwoordigen de werknemers.

Klik hier voor een overzicht van de huidige bestuurders.

Het bestuur wordt ondersteund door een bureau gevestigd in Utrecht. Klik hier voor een overzicht van de huidige medewerkers.

Klik hier  en download de statuten van de stichting Brancheplatform Kappers.

Subsidie voor kappers

De cao voor de kappersbranche is inmiddels algemeen verbind verklaard.  

U kunt gebruik maken van de regelingen voor Opleidingssubsidie en Loopbaanbudget (deze regeling is vanwege het bereiken van het budgetplafond gesloten, per 1 maart 2024 start de tweede periode). Alle informatie om een aanvraag in te dienen treft u op de startpagina van onze website aan (reglement, digitaal aanvraagformulier).

BBL-subsidie

Voor werkgevers die BBL-leerlingen begeleiden was een subsidie beschikbaar, de termijn van indienen is inmiddels gesloten. Uiteraard hopen we dat er vanaf juni 2024 weer een mogelijkheid is om van de Subsidieregeling Praktijkleren gebruik te maken voor het leerjaar 2023/2024. Mocht er meer informatie bekend zijn dan zullen wij dit hier vermelden of klik hier voor de link naar de website met informatie over de Subsidieregeling Praktijkleren en het laatste nieuws.

Onderwijs

Sociale partners hechten veel waarde aan de kwaliteit van middelbaar beroepsopleidingen zodat de kennis en vaardigheden van recent gediplomeerde beroepsbeoefenaars aansluiten bij de wensen van het bedrijfsleven.

Om dat te realiseren ontwikkelen en actualiseren sociale partners beroepscompetentieprofielen waarin beschreven wordt wat een beroepsbeoefenaar met gemiddeld vier jaar werkervaring, opgedaan na het behalen van het diploma, moet kunnen en kennen en over welke vaardigheden de beroepsbeoefenaar moet beschikken.

Sociale partners zijn ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van het kwalificatiedossier haarverzorging waarin vastligt over welke kennis, kunde en vaardigheden een leerling moet beschikken aan het einde van de opleiding.

Ook het behoud van de kwaliteit van examinering staat hoog in het vaandel van sociale partners. O.a. de inzet van gekwalificeerde brancheassessoren bij examens of proeven moet garant staan voor een kwalitatief examen.

Verder onderzoeken sociale partners op welke wijze een leven-lang-ontwikkelen voor werkenden gestimuleerd kan worden en welke branchekwalificatiestructuur daarbij past.

Sociale partners verrichten ook onderzoek om aantallen leerlingen in de opleidingen (regulier en particulier) naar verschillende  kwalificaties en leerwegen in kaart te brengen en onderzoek om de belangstelling voor het kappersvak onder leerlingen van het voortgezet onderwijs te peilen.

© 2019 Branche Platform Kappers, All rights reserved.